Tài liệu thuyết trình của nhà giáo Phạm Toàn về tâm lí học giáo dục và sự lựa chọn lí thuyết của Cánh Buồm.
Bạn có thể xem trực tiếp trên trang hoặc tải về tại đây.