Cái bất biến của giáo dục

Hãy nghĩ lại! Hãy để các nhóm và cả các cá nhân tự do đóng góp để có thêm người lùn cùng công kênh những người khổng lồ.