Báo điện tử Đảng CSVN đưa tin về Hội thảo Tự học – Tự giáo dục ngày 29/9/2011.

Báo điện tử Quân đội NDVN đưa tin về Hội thảo Tự học – Tự giáo dục ngày 3/10/2011.